บุคลากร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

น.ส.กาญจนา ยุทธวิบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุนาภรณ์ สังแก้ว
พยาบาล

น.ส.กิตติมา เล็กลาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุทธิพงษ์ ระหงษ์
เจ้าหน้าที่บริการ​การศึกษา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

น.ส.พรเทพินทร์ จำปาพันธุ์
นักเทคนิคการแพทย์
(ประจำห้องพยาธิวิทยา)

น.ส.เรืองรอง กลิ่นหอม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ประจำห้องพยาธิวิทยา)

นายทินกร ศรีอร่าม
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
(ประจำห้องขูดเชื้อ)

นายอณุกร ศรีอร่าม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ประจำศูนย์ให้การรักษาด้วยแสงอาทิตย์)

น.ส.จารุวรรณ เพิ่มเจริญ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ประจำศูนย์ให้การรักษาด้วยแสงอาทิตย์)

นายพศณัฏฐ์ พสินทิวัตต์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ประจำห้องขูดเชื้อ)

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.พรพิชชา กิจเจริญชัย
พยาบาล
(ประจำศูนย์วิจัย)

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.