แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

พญ.ปาริยา รักษ์รุ่งธรรม

นพ.วิชญ์ แสงสุวรรณ

พญ.วิลาวัณย์ ดำเกิงสุนทร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ

นพ.ธัญธร นุชนาฏนนท์

พญ.นิธินา ยี่สิบแสน

พญ.ชนกนันท์ จรเสมอ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.ดลพร ชื่นวิภาสกุล

นพ.ชาญเกียรติ ส่องสันติภาพ

นพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์

พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร

แพทย์ปริญญาโทชั้นปีที่ 2

นพ.โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

พญ.ทิวานันท์ พรหมวรานนท์

 

นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ

แพทย์ปริญญาโทชั้นปีที่ 1

พญ.มิลินทร วงศ์ชินชัย

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง 

พญ.นลินี ปิติพรชัย

แพทย์ผู้ช่วยวิจัย

พญ.ณัฐสินี ตั้งกิจงามวงศ์

พญ.บุษบง จันทร์ชีวะ

นพ.ชินธิป ธีราวัฒนาวิทย์

พญ.พัทธมน เลิศพิชิตกุล

พญ.พีรดา เสริมสวรรค์

แพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง

พญ.อาภาศรี สุขสำราญ

นพ.ธีทัต สุรวรรณ

พญ.กาญจนา บุญชู

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.