แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

นพ.กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ

นพ.ธัญธร นุชนาฏนนท์

พญ.นิธินา ยี่สิบแสน

พญ.ชนกนันท์ จรเสมอ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ.ดลพร ชื่นวิภาสกุล

นพ.ชาญเกียรติ ส่องสันติภาพ

นพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์

พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

พญ.กรผกา ขันติโกสุม

พญ.ณัชชา โชติถาวรศักดิ์

พญ.ศรัณยา ศรีวราสาสน์

พญ.สุธัสสา สิทธิทูล

แพทย์ปริญญาโทชั้นปีที่ 2

พญ.มิลินทร วงศ์ชินชัย

พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง 

พญ.นลินี ปิติพรชัย

แพทย์ปริญญาโทชั้นปีที่ 1

พญ.นฤมล รัตนสุธีรานนท์

พญ.สิรีวรรณ สุขุมวาท

พญ.ณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์

แพทย์ปริญญาเอก

นพ.กอบพัฒน์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

แพทย์ต่อยอดเฉพาะทาง

พญ.อนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน์
(แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตจพยาธิ)

นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

พญ.นวพร อึ้งประภากร

นพ.อภิรัฐ โรจน์อนนท์

แพทย์ผู้ช่วยวิจัย

นพ.ชินธิป ธีราวัฒนาวิทย์

พญ.พัทธมน เลิศพิชิตกุล

พญ.พีรดา เสริมสวรรค์

พญ.ธนพร พัวรัตนอรุณกร

พญ.ชนิดาภา วงศ์ธาดา

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.