แพทย์ผิวหนัง

อาจารย์พิเศษ

รศ.นพ.นภดล นพคุณ

Nopadon Noppakun MD, MSc
 
Honorary consultant dermatology
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org
 

รศ.นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ

Wiwat Korkij MD, MSc
 
Honorary consultant dermatology
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org
 

อาจารย์ประจำหน่วย

ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์

Pravit Asawanonda MD , DSc

Professor and Chair
Division of Dermatology
Department of Medicine
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330 
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org

ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

Asst.prof . Marisa Pongprutthipan Ph.D.

Consultant Dermatologist
Division of Dermatology
Department of Medicine
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330 
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

Pawinee Rerknimitr MD, MSc

Consultant Dermatologist
Division of Dermatology
Department of Medicine
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330 
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org
 

รศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป

Assoc.Prof. Ratchathorn Panchaprateep MD, PhD

Dermatologic surgery, Hair disorders and Hair 
transplantation unit
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org
 

ผศ.นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

Asst.prof . Jade Wititsuwannakul Ph.D.

Consultant Dermatologist
Photodermatology unit
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
e-mail : Dermatology@chulahospital.org
 

อ.พญ.ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

Einapak Boontaveeyuwat, MD

Consultant Dermatologist
Photodermatology unit
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
tel : 02-256-4253
e-mail : einapak.b@chula.ac.th

อ.นพ. ชนัทธ์ กำธรรัตน์

Chanat Kumtornrut MD, MSc
 
Consultant Dermatologist
Department of Dermatology
King Chulalongkorn Memorial Hospital and
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok 10330
THAILAND
e-mail : chanat_1@yahoo.com
 
คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.