ประวัติความเป็นมา

ชื่อสาขาวิชา

ที่ตั้ง

สาขาวิชาตจวิทยา

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5โซน C รพ.จุฬาลงกรณ์

ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (02) 2564253 โทรสาร (02) 2564253 ต่อ 102

          หน่วยผิวหนัง ได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2490 ซึ่งขณะนั้นโรคผิวหนังยังไม่แยกเป็นระบบวิชายังรวมอยู่กับแผนกอายุรศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มีอาจารย์ทางโรคผิวหนังโดยเฉพาะ แต่มีอาจารย์ผู้ใหญ่อาวุโส 2 ท่านคือ อาจารย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ และอาจารย์ อภัย ชมุนี มาช่วยออกตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนัง ต่อมา พ.ศ. 2495 นายแพทย์อำนวย วิภากุล ได้เป็นอาจารย์ในแผนกอายุรศาสตร์ และได้ร่วมตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่แผนกผู้ป่วยนอก ตึกจักรพงษ์ กับอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวไว้ ต่อมาในปีพ.ศ.2496 นายแพทย์สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์ ซึ่งจบผิวหนังมาจากสหรัฐอเมริกา ได้ย้ายจากรพ.บางรัก และเป็นอาจารย์ประจำแผนกอายุรศาสตร์และออกตรวจโรคผิวหนัง อีกทั้งได้เริ่มเปิดสอนวิชาโรคผิวหนังแก่แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ ของแผนกอายุรศาสตร์ ทำให้แผนกอายุรศาสตร์ได้เปิดคลินิกตรวจรักษาโรคผิวหนังและกามโรคอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรก

ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ได้ย้ายคลินิกตรวจรักษาโรคผิวหนังมาอยู่ที่ตึกตรวจผู้ป่วยนอก ตึกจักรพงษ์

ปี พ.ศ.2516 ได้ตั้งเป็นระบบวิชาโรคผิวหนัง แผนกอายุรศาสตร์ อยู่ที่ตึกอายุรศาสตร์ ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องพักแพทย์ 2 ห้อง และได้เปิดห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง 1 ห้อง สำหรับตัดชิ้นเนื้อสำหรับดูพยาธิสภาพเพื่อวินิจฉัยโรค และให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านได้มาศึกษาพยาธิชิ้นเนื้อผิวหนัง โดยมีอาจารย์นายแพทย์ขจร ประนิช แผนกจุลชีวะมาช่วยสอนด้วย อาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้ร่วมกันปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ให้ดีขึ้นและได้รับอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ พยาบาล เพิ่มขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.2525 เปลี่ยนชื่อหน่วยโรคผิวหนังเป็นสาขาวิชาตจวิทยา มีอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกหลายท่าน ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ

 

ปี พ.ศ.2532 ได้ย้ายคลินิกผิวหนังทั้งหมดไปอยู่ที่ตึก ภปร ชั้น 2 ซึ่งเป็นตึกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้สร้างขึ้นใหม่ มีห้องตรวจรักษา 15 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องเลเซอร์ 3 ห้อง ห้องฉายรังสี 1 ห้อง ห้องหัตถการ 1 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง

ปี พ.ศ.2535 หน่วยได้ จัดตั้งศูนย์เลเซอร์โรคผิวหนังขึ้น และเปิดบริการผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ตึกภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2546 หน่วยผิวหนังได้เปิดคลินิกผู้ป่วยเฉพาะโรค เพิ่มอีก 2 คลินิก คือ คลินิกโรคผิวหนังเหตุอาชีพและสิ่งแวดล้อม เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. และคลินิกโรคสะเก็ดเงิน เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีร.ศ.พญ.พรทิพย์เป็นที่ปรึกษา

ปี พ.ศ.2551 หน่วยผิวหนังได้เปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพื่อรับรองการให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งจากการส่งต่อจากโรงพยาบาลตติยภูมิ ทุติยภูมิ และโรงพยาบาลภูมิภาคอื่น ทั้งในและ ต่างประเทศ รวมถึงผู้ป่วยใหม่ ทุกสิทธิ์การรักษา ได้แก่ คลินิกโรคภูมิคุ้มกัน คลินิกผมและหนังศีรษะคลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2558 หน่วยผิวหนังย้ายไปอยู่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 โซนซี เมื่อวันที่23 ธันวาคม พ.ศ.2558 เปิดเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การให้บริการและ งานวิจัยทางคลินิกทางผิวหนังในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คลินิกตรวจโรคผิวหนังได้ย้ายไปอยู่ตึก ภปร ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์

ปี พ.ศ.2562 หน่วยผิวหนังได้เปิดคลินิกผิวแพ้แสงอาทิตย์และพันธุศาสตร์ / คลินิกให้การรักษาด้วยแสงสีแดง (Photodynamic therapy) ได้เปิดให้บริการแห่งแรกของประเทศไทย

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.