ด้านการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา

สาขาวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรแพทย์ สาขาตจวิทยา 6 หลักสูตร คือ

   1. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (สาขาตจวิทยา)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนจากหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (สาขาตจวิทยา) เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ทางวิทยาศาสตร์คลินิก (สาขาตจวิทยา) ซึ่งกำหนดระยะเวลาการอบรม 4 ปี ปัจจุบันรับแพทย์ที่มีความสนใจเพื่อเข้าอบรมในหลักสูตร จำนวน 4 ตำแหน่งต่อปีการศึกษา

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ (แขนงตจวิทยา)

เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2528 – ปัจจุบันซึ่งกำหนดระยะเวลาการอบรม 2 ปี รับแพทย์ที่มีความสนใจเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ (แขนงตจวิทยา) จำนวน 3 ตำแหน่ง ต่อปีการศึกษา

   3. หลักสูตรตจศัลยศาสตร์ (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)

เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2554 กำหนดระยะเวลาการอบรม 1 ปีรับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่มีความสนใจเพื่อเข้าอบรมจำนวน 3 ตำแหน่งต่อปีการศึกษา

   4. หลักสูตรแพทย์ผิวหนังต่อยอด ตจพยาธิวิทยา ( Dermatopathology )

เริ่ม เปิดเมื่อปี พ.ศ. 2560 กำหนดระยะเวลาอาการอบรม 1 ปี สำหรับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่มีความสนใจเพื่อนำเข้าอบรมจำนวน 1 ตำแหน่ง ต่อปีการศึกษา

   5. หลักสูตรอบรมผิวหนังและแสงอาทิตย์ (Photodermatology and Phototherapy)

เริ่มเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2554 กำหนดระยะเวลาการอบรม 6 เดือน – 1 ปี รับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังที่มีความสนใจเพื่อเข้าอบรมจำนวน 1 ตำแหน่ง ต่อปีการศึกษา

   6. แพทย์ผู้ช่วยวิจัยที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยคลินิกทางผิวหนัง

(Skin Unit Research Facilities for Academic and Clinical Excellence: SURFACE) หน่วยผิวหนัง เริ่มเปิดปี พ.ศ.2559 รับแพทย์ที่มีความสนใจเพื่อเข้ามาร่วมทีมวิจัยคลินิกทางผิวหนัง จำนวน 2 ตำแหน่งต่อปี

Graduate . . .

แพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา จากจุฬาฯ มีคุณสมบัติครอบคลุมในสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน

ที่จำเป็นต่อการเป็นตจแพทย์ ได้แก่

1. การดูแลผู้ป่วย (patient care)

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วย (medical knowledge and skills)

3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (practice-based learning and improvement)

4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)

5. ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)

6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (system-based practice)

กําหนดการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
แพทย์ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563
กรอกใบคำขอ เพื่อขึ้น ทะเบียน
ด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme/

ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม
แล้วให้ดำเนินการส่งใบคำขอ
พร้อมหลักฐานอื่นๆ มายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี้
1. ใบคำขอเพื่อขึ้น ทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน
2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
2.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ

เกณฑ์ พิจารณา (เฉพาะ ของ จุฬาฯ) คือ
1. คะแนน GPAX ระดับ แพทยศาสตรบัณฑิต
2. Personality/Attitude
3. การมีต้นสังกัด/โอกาสการเป็นอาจารย์แพทย์
4. Academic interest
5. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
6. งานวิจัย / case report

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.