การพัฒนาคุณภาพบริการด้วย แนวคิด LEAN

12 November 2018 by admin
IMG_8077-1024x683.png

        ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวย การด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนา คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมนำเสนอสรุปผลโครงการการ พัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.