Organizational structure

รายนามแพทย์ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานหน่วยผิวหนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์อำนวย วิภากุล

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์

3. แพทย์หญิงกนก บุญยรัตเวช

4. นายแพทย์ประกิต จีระแพทย์

5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร

6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัณณศรี สินธุภัค

7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ

8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ

9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์  ภูวบัณฑิตสิน

10. อาจารย์แพทย์หญิงจิตรลดา วิภากุล

11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์

12. แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

13. แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

15.นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

16. แพทย์หญิงไอณภัค อำนาจตระกูล

17. นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

บรรจุปี 2495-2529(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

บรรจุปี 2498-2524(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2546)

บรรจุปี 2514-2522

บรรจุปี 2517-2522

บรรจุปี 2518-2543

บรรจุปี 2523-2552

บรรจุปี 2527-2554

บรรจุปี 2528-2555

บรรจุปี 2530 -2549

บรรจุปี 2541- 2546

บรรจุปี 2544-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2550-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2553-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2554-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2556-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2557-ปัจจุบัน

บรรจุปี 2558-ปัจจุบัน

รายนามแพทย์ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยผิวหนังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์อำนวย วิภากุล

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ

4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัณณศรี สินธุภัค

5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ

7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ

8. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์

พ.ศ.2514 – กย.2524

พ.ศ.2524 – กย.2529

ตค.2529 – กย.2532

ตค.2532 – กย.2535

ตค.2535 – กย.2538

ตค.2538 –กย. 2547

ตค.2547- กย.2554

ตค.2554- ปัจจุบัน

หัวหน้าสาขาตจวิทยาและอาจารย์ในสาขาวิชาฯในปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประวิตร อัศวานนท์          

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

3. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

4. รองศาสตราจารย์(พิเศษ)  แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

6. แพทย์หญิงไอณภัค อำนาจตระกูล

7. นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

 

 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

1. นายพิชัย วงศ์บูชาศิลป์

2. นายบุญทัน หล้าสมบูรณ์

3. นายทินกร ศรีอร่าม

4. นางสุนาภรณ์ สังแก้ว

5. นส.พรพิชชา กิจเจริญชัย

6. นส.พรเทพินท์ จำปาพันธุ์

7. นส.เรืองรอง กลิ่นหอม

8. นส.กาญจนา ยุทธวิบูลย์

9. นส.กิตติมา เล็กลาด

10. นายสุทธิพงษ์ ระหงษ์

11. นายอณุกร ศรีอร่าม

12. นส.จารุวรรณ เพิ่มเจริญ

13. นายพศณัฎฐ์ พศินทิวัตต์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (คณะแพทย์ศาสตร์)

บรรจุเมื่อ………………ลาออกเมื่อ 1 ตค. 2550

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(สภากาชาดไทย)

บรรจุเมื่อ……………….เกษียณเมื่อ 1 ตค. 2554

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(สภากาชาดไทย)

บรรจุเมื่อ………………..เกษียณเมื่อ 1 ตค. 2560

พยาบาลและเลขานุการ (สภากาชาดไทย) 

บรรจุเมื่อ 1 มค. 2512 ย้ายมาเมื่อ 1 มค. 2521 เกษียณเมื่อ 1 ตค. 2550

พยาบาลประจำหน่วยวิจัย (สภากาชาดไทย) 

บรรจุเมื่อ 1 ธค.2537  ย้ายมาเมื่อ 16 ตค.2558

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(คณะแพทยศาสตร์)

บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2551

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(สภากาชาดไทย)

บรรจุเมื่อ 2 พฤษภาคม 2554

เจ้าหน้าที่ธุรการ(สภากาชาดไทย)

ปฏิบัติงานเมื่อ 18 พย. 2547 บรรจุเมื่อ 1 ธค.2557

เจ้าหน้าที่ธุรการ (คณะแพทยศาสตร์) 

บรรจุเมื่อ 1 มีค.2558 ย้ายมาเมื่อ 1 พย.2558

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กองทุนสนับสนุนการ     

ปฏิบัติงานภาควิชาและหน่วยงาน) (คณะแพทยศาสตร์)

ปฏิบัติงานเมื่อ 1 ตค.2559

บรรจุเมื่อ 1 ตุลาคม 2561

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)                   

บรรจุเมื่อ 1 มีนาคม 2560

จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างรายปีสภากาชาด)

ปฏิบัติงานเมื่อ 8 มีนาคม 2560

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สภากาชาดไทย)

อยู่ในช่วงทดลองงานเมื่อ 16 มีนาคม 2561

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.