คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกเฉพาะทาง 
ตึกภปร ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คลินิกผิวหนังทั่วไป                                               เปิดให้บริการ จ.-ศ. 08:00-12:00 น.   ตึก ภปร. ชั้น 14

2.1 ผิวหนังภูมิคุ้มกัน                                             เปิดให้บริการ จ.-ศ. 08:00-12:00 น.(เฉพาะคนไข้นัด)   ตึก ภปร. ชั้น 14

2.2 คลินิกผิวหนังภูมิคุ้มกัน (Immuno)              เปิดให้บริการ จ.    13:00-16:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)   ตึก ภปร. ชั้น 14

2.3 คลินิกผิวหนังแพ้ยารุนแรง                            เปิดให้บริการ พ.    09:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)  ตึก ภปร. ชั้น 14 

คลินิกผิวหนังเหตุจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม                      เปิดให้บริการ จ.-ศ. 08:00-12:00 น.   ตึก ภปร. ชั้น 14

คลินิกเลเซอร์                                                    เปิดให้บริการ พฤ. 13:00-16:00 น.     ตึก ภปร. ชั้น 14

คลินิกมะเร็งผิวหนัง                                             เปิดให้บริการ จ. 08.00-15.30 น.       ตึก ภปร. ชั้น 14

คลินิกโรคผมและหนังศรีษะ                                      เปิดให้บริการ จ. 13.00-15.30 น.       ตึก ภปร. ชั้น 14

คลินิกโรคผิวหนังของต่อมไขมัน                                 เปิดให้บริการ อ. 13.30-16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)      ตึก ภปร. ชั้น 14

8.1 คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน                                     เปิดให้บริการ จ. 08:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

8.2 คลินิกข้อสะเก็ดเงิน                                         เปิดให้บริการ จ. 08:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

8.3 คลินิกโรคทางเมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน                   เปิดให้บริการ จ. 08:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

8.4 คลินิกโรคตับและสะเก็ดเงิน                                 เปิดให้บริการ จ. 08:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

8.5 คลินิกสะเก็ดและอาหารสุขภาพ.                             เปิดให้บริการ จ. 08:00-12:00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

9.1 คลินิกผิวหนังและ แสงอาทิตย์ (Photobiology clinic)            เปิดให้บริการ จ. 13.30-16.00 น.  (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

9.2 คลินิกทดสอบแสงอาทิตย์ (Photo testing clinic)               เปิดให้บริการ พ. 09.00-12.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)     ตึก ภปร. ชั้น 14

9.3 คลินิกรักษาด้วยแสงสีแดง (Photodynamic therapy, PDT)     เปิดให้บริการ พ. 09.00-16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด)    ตึก ภปร. ชั้น 14

9.4 คลินิกภาวะผิวแพ้แสงอาทิตย์และ พันธุ์ศาสตร์ (P-PRIME clinic) เปิดให้บริการ ทุก จ.สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (เฉพาะคนไข้นัด) ตึก ภูมิสิริ ชั้น 5 โซน C

ศูนย์ให้การรักษา (Treatment Centre)

ศูนย์ให้การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียม             เปิดให้บริการ ทุกวัน จ.-ศ. 08:00-16:00, 16:30-20:00 (นอกเวลา)  ตึก ภปร.ชั้น 14

คลินิกผิวหนัง 02-256-5428
คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก ภปร ชั้น 14)
สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ชั้น 5 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ )

1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright by Chulalongkorn Hospital. All rights reserved.